top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN LETS GO SPORT

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Lets Go Sport:
De opdrachtnemer die ten behoeve van de opdrachtgever diensten verricht of goederen levert.
Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Yoga Studio Hellevoetsluis opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten en/of levering van goederen;
Diensten:
Diensten gericht op een fysieke en/of geestelijke activiteit, individueel of in groepsverband, het geven van (trainings)adviezen, het samenstellen van een (individueel) trainingsprogramma, het begeleiden van een door de opdrachtgever gekozen trainingsprogramma, het geven van voedingsadviezen. De diensten kunnen worden verricht op basis van een maandabonnement (o.a. Yoga op basis van een abonnement van 3 maanden of langer (o.a. personal training) of eenmalig (o.a. rittenkaart, losse les).
Alle diensten zijn persoons- of bedrijfsgebonden en onoverdraagbaar.
Levering:
De levering van o.a. voedingssupplementen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

  alle opdrachten welke door Opdrachtnemer worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste één maand zitten. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

3. Opdracht

 1. Een opdracht komt uitsluitend tot stand via

  elektronische weg (website of app). Mondelinge of

  schriftelijke opdrachten binden Yoga Studio Hellevoetsluis niet.

 2. Iedere opdracht aan Yoga studio Hellevoetsluis impliceert dat de Opdrachtgever ermee instemt dat Yoga Studio Hellevoetsluis - zonder voorafgaande kennisneming aan de Opdrachtgever - zo nodig de opdracht onder haar

  verantwoordelijkheid laat uitvoeren door derden.

 

4. Prijzen en Facturatie

 1. Alle prijzen zijn op de website vermeld en inclusief

  BTW. Prijzen en prijswijzigingen ten aanzien van

  kosten van derden worden integraal doorberekend.

 2. Diensten en Leveringen dienen uitsluitend bij vooruitbetaling te worden voldaan op het moment van aanmelding voor de Dienst of Levering via de

  website of de app van Opdrachtnemer.

 3. Restitutie van betalingen voor overeengekomen

  Diensten die niet worden afgenomen of niet volledig

  worden voltooid door de opdrachtgever is uitgesloten.

 4. Alleen vooruitbetaling door bijschrijving op een bank- of girorekeningen van Yoga Studio Hellevoetsluis leidt tot kwijting

  van de Opdrachtgever.

 5. Bj gebreke van vooruitbetaling, wordt de

  Opdrachtgever - zonder nadere ingebrekestelling -

  geacht in verzuim te zijn.

 6. Indien Yoga Studio Hellevoetsluis invorderingsmaatregelen treft

  tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, gelijk aan 15% van het openstaande saldo (inclusief BTW), doch met een minimum van € 250,--, ten laste van Opdrachtgever.

 7. Er geldt een vertragingsrente gelijk aan 6% per jaar.

 8. Bij niet of niet-tijdige betaling van de Diensten of Leveringen is Yoga Studio hellevoetsluis gerechtigd de

werkzaamheden op te schorten of de opdracht te

beëindigen.
i. Alle Goederen die door de Leverancier worden

geleverd, blijven eigendom van de Leverancier totdat Afnemer aan zijn verplichtingen uit deze en een eventuele eerdere soortgelijke overeenkomst heeft voldaan.

 

5. Uitvoering werkzaamheden
a. Yoga Studio hellevoetsluis bepaalt de wijze waarop de Dienst of

de Levering wordt uitgevoerd.
b. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

om tijdig de afspraken voor de uitvoering van Dienst

te maken of te wijzigen.
c. Alleen klachten door Opdrachtgever schriftelijk

ingediend uiterlijk binnen 24 uur na de uitvoering van de Dienst of de Levering kunnen in behandeling worden genomen.

 

6. Annulering
a. Annulering door de Opdrachtgever van gereserveerde

Diensten dient plaats te vinden binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak, per sms of voicemail op het telefoonnummer van de trainer of via Yoga Studio Hellevoetsluis.

b. De Opdrachtgever dient 10 minuten voor de geplande afspraak aanwezig te zijn i.v.m. omkleden, warming up e.d. Eventuele vertragingen ontstaan wegens het niet tijdig aanwezig zijn voor de afspraak geven geen recht op (gedeeltelijke) restitutie noch recht op uitbreiding buiten de resterende duur van de afspraak.

c. Opdrachtnemer heeft het recht de Dienst te annuleren indien de Opdrachtgever 15 minuten te laat is.

d. Indien Opdrachtnemer een dienst annuleert wegens een aan haar toekomende omstandigheid, zal door Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een nieuwe afspraak worden gemaakt.

e. Restitutie wegens annulering is uitgesloten.

 

7. Aansprakelijkheid
a. Voor aanvang van de Diensten vindt een

adviesgesprek plaats en dient Opdrachtgever naar waarheid en volledig een vragenlijst in te vullen omtrent de fysieke gesteldheid en de gezondheidsstatus. Deze informatie is voor Yoga Studio Hellevoetsluis van belang voor een goede beoordeling en invulling van de gevraagde Dienst.

b. Opdrachtnemer kan afhankelijk van de beantwoorde vragen en voorafgaand aan of tijdens de duur van een Dienst van Opdrachtgever een medische verklaring van een arts verlangen om de Dienst te leveren.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet door Opdrachtgever opgegeven aandoeningen of gebreken die van invloed zijn op de fysieke gesteldheid en/of de door Opdrachtnemer geadviseerde Dienst.

d. De intensiteit van de Dienst kan in de loop der tijd worden aangepast. Bij tekenen (dan wel indien Opdrachtgever had moeten begrijpen dat er sprake is) van vermoeidheid, veranderingen in de hartslag en/of bloeddruk, duizeligheid e.d. dient Opdrachtgever dit aan te geven en kan zo nodig de uitvoering van de Dienst worden gestaakt.

e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele letsels als gevolg van een Dienst, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekking of -scheur, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan knie/ onderrug/voet en ander ziekten, overlijden, ongemakken, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na een Dienst of als gevolg van het gebruik van de conditie- en/of trainingsapparatuur en materialen.

f. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.

 

8. Deelname aan suptours, supyoga en verhuur van sups a. Geen deelname is mogelijk, indien geen account is

aangemaakt via de app van Opdrachtgever.
b. Deelname aan suplessen, supclinics, suptours, supevents en verhuur van supboards is geheel op

eigen risico.
c. De Opdrachtgever dient te beschikken over minimaal

een zwemdiploma A.

          

 1. Verhuur van supboards geschiedt alleen aan volwassenen vanaf 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar dienen door een volwassene te worden begeleid.

 2. Verhuur van supboards geschiedt alleen aan Opdrachtgevers die een WA-verzekering hebben, die schade aan de supboards en bijbehorende materialen dekt.

 3. Gebruik van supmateriaal is op eigen risico. Bij schade of verlies is de Opdrachtgever aansprakelijk voor reparatie en/of vervanging, in het laatste geval tegen de inkooptarieven van de materialen.

 

9. Introducés

 1. Na voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer

  kan Opdrachtgever incidenteel een introducé meenemen, tenzij het betreft deelname aan een supactiviteit zoals genoemd in artikel 8.

 2. Deze introducé is gehouden de door Opdrachtnemer gegeven instructies op te volgen.

 3. Deelname aan een Dienst is geheel op eigen risico van de introducé.

 4. Opdrachtnemer behoudt het recht om – zonder opgave van redenen - deelname van een introducé aan een Dienst te weigeren of te staken.

 

10.Huishoudelijk Reglement

 1. De Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de

  door Opdrachtnemer gegeven instructies en het

  huishoudelijk reglement.

 2. Het in strijd handelen met het huishoudelijk

  reglement kan voor Opdrachtnemer reden zijn de overeenkomst te beëindigen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer.

 

11. Bevoegde rechter en rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever kennis te nemen.

bottom of page